پالیدن یاجستجودرکتاب تلیفون   AfghanPhoneBook   ثبت نام در کتاب تلیفون

TELEPHONE  619-757-3412

بال دل

بال دل

   مست چشمان

   مکن باور

   شمع به شالم

   محفل شادی 

 خوزه  ده  

هوش منزل لیلا 

   دیشب تا سهرگاه

   مهتاب دلم

  چپ کو چپ کو

    مردم از درد

   
   
   
   
   
   
   
COMING SOON  
COMING SOON  
COMING SOON  
COMING SOON  
COMING SOON  

 

 

 

پالیدن یاجستجودرکتاب تلیفون   AfghanPhoneBook   ثبت نام در کتاب تلیفون

Hit Counter

 Skype Store USA