پالیدن یاجستجودرکتاب تلیفون   AfghanPhoneBook   ثبت نام در کتاب تلیفون

shekibmusic@yahoo.de

AHMAD SHEKIB IN HAMBURG GERMANY

 احمد شکیب از هامبورک جرمنی

 
TELEPHONE  0049,176,486,59,202         0049(0)1577,29,666,85        
مجلسی

TRACK 1

TRACK 2

TRACK 3

TRACK 4

TRACK 5

 TRACK 6

TRACK 7

TRACK 8

TRACK 9

TRACK 10

TRACK 11

TRACK 12

TRACK 13

TRACK 14

ALI MUSIC VIDEO

ویدیو های بیشتر شکیب جان  
COMING SOON  

 

 

 

پالیدن یاجستجودرکتاب تلیفون   AfghanPhoneBook   ثبت نام در کتاب تلیفون

Hit Counter

 Skype Store USA