پالیدن یاجستجودرکتاب تلیفون   AfghanPhoneBook   ثبت نام در کتاب تلیفون

LINKS

تصویر کلان استاد را نداشتم از دوست ها خواهش میکنم که اگر دارند برایم بفرستند

این تصویر را لطیف جان عطایی تحفه دادند

KHALID SIDDIQI   3582 MT ACADIA BLVD SUITE A SAN DIEGO CA 92111

OR EMAIL IT TO ME AT KHALID@KHAIDS.COM

مجلسی

کنار دریا

ساقیا مرنج ازمن

من نمیگویم

   

 

 

 

پالیدن یاجستجودرکتاب تلیفون   AfghanPhoneBook   ثبت نام در کتاب تلیفون

Hit Counter

 Skype Store USA