پالیدن یاجستجودرکتاب تلیفون   AfghanPhoneBook   ثبت نام در کتاب تلیفون

TELEPHONE  619-920-1721 

SAN DIEGO CALIFORNIA

نجیب جان دوست سمیمی ام میباشد و به خاطر خواهش مکرر ام اجازه گزاشتن این سی دی کمیاب را برایم دادن

 

 

 

اتن ملی

TRACK 1

TRACK 2

TRACK 3

TRACK 4

TRACK 5

TRACK 6

TRACK 7

TRACK 8

 

   
   
   
   
   
   
   
COMING SOON  

 

 

 

پالیدن یاجستجودرکتاب تلیفون   AfghanPhoneBook   ثبت نام در کتاب تلیفون

Hit Counter

 Skype Store USA