پالیدن یاجستجودرکتاب تلیفون   AfghanPhoneBook   ثبت نام در کتاب تلیفون

مجلسی

دلمنزتابناکی

ازاین حسرت

درخانه بیگانه

پی اشک من

بیاید بیاید

من سنگ دل

یارب مرا

دنیاست خوب دنیا

ازشوق گل رویت

آهسته برو

   
   
   
   
   
   
   
COMING SOON  
COMING SOON  
COMING SOON  
COMING SOON  
COMING SOON  

 

 

 

پالیدن یاجستجودرکتاب تلیفون   AfghanPhoneBook   ثبت نام در کتاب تلیفون

Hit Counter

 Skype Store USA